Ksiądz Piotr Skarga 1536-1612 Życie i dziedzictwo

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

...Skarga jest mówcą, politykiem, kapłanem i prorokiem. Nade wszystko dzieła jego odznaczają się patriotyzmem......Skarga wstępując na ambonę, zapomina zupełnie o sobie, obraca głos do tej ojczyzny idealnej, co zawsze stoi mu przed oczyma, dla swoich słuchaczów jest - jak sam powiada:...

Spis zawartości